K 2019

25 – 29 July 2019

Karlsthal,
Brandenburg, Germany

(intimate gathering)